Käsilolevad asjad

Võrumaa noorte kaasamine turvalise kogukonnaelu suurendamiseks.

Projekt viiakse läbi ajavahemikul 1.02.2018 kuni 30.10.2020. Peale seda hinnatakse saavutatut ja vajadusel jätkatakse samalaadse projektiga. Projekt on kooskõlas Võrumaa Partnerluskogu meetme eesmärgiga. Võrumaa noored osalevad aktiivselt ja oskuslikult oma kogukonnaelu turvalisuse suurendamise eesmärgi nimel aidates kaasa kogukondade aktiivsusele läbi kogemuste ja ühistegevuse. Projekt võimaldab väärtustada noorte suhtumist kogukonda ja pakub võimalust kogukonnaellu panustada. Tulenevalt Võru maakonna arendusarendusstrateegia 2014 – 2025 väljakutsetest, baasressurssidest ja väärtustest on püstitatud visioon aastaks 2025: Võrumaa on atraktiivne Kagu-Eesti elu- ja töökeskkond, mida iseloomustab tugev majandus, konkurentsivõimeline haridus, oma kultuur ja eripära, kaasaegne tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ning kaasav ja kestlik kogukond. Visioonist lähtuvalt on Võrumaal mõnedeks eesmärkideks: Võrumaa on koht, kus inimesed elavad täisväärtuslikult ja kaua (kaasaegne tervishoid ja sotsiaalhoolekanne); Võrumaalased on tugeva ja nakatava piirkondliku enesetunnetusega (kaasav ja kestlik kogukond).

Kogukonna valdkondlikeks fookusteks on tulenevalt hetkeolukorra ja SWOT-analüüsist hajaasustuse ja maakonna keskuse arendamine, noortele mitmekesiste arenguvõimaluste loomine – pakub võimalust oma vaba aega sisukalt veeta ning seob neid tihedamalt kodukohaga; kogukondlike koostöövõrgustike arendamine – kindlustab koostöö edenemise piirkonnas ning aitab kaasa kohaliku identiteedi tugevnemisele.

Projekti eesmärk:

Anda läbi teoreetiliste koolituste ja praktiliste harjutuste kogukonna noortele teadmisi ja oskusi maastikul inimeste otsimiseks, esmaabi andmiseks, koostööks politsei ja teiste operatiivstruktuuridega. Tõsta kogukonna teadlikust ja anda teadmisi ning oskusi ise oma kogukonna hüvanguks turvalisuse loomiseks läbi koolituste. Koolituste eesmärgiks on anda teadmisi oma vara kaitseks, turvaliste kogukondlike ürituste ja spordivõistluste korraldamiseks, internetiohtude  äratundmiseks ja vältimiseks, ohutuks liiklemiseks, meelemürkide kahjulikkusest, radikaliseerumise märkamiseks ja ennetamiseks.

Ajakava

Tegevuse kirjeldus

01.veebruar – märts 2018

MTÜ Turvaline Võrumaa suhtleb koostööpartneritega, töötab välja tegevuskavad, võtab hinnapakkumised.

Mai 2018

Alustatakse maastikuotsingu I etapi koolituste ettevalmistamisega, tehakse kokkulepped koolitusi läbiviivate koolitajatega.

Juuni 2018

Tehakse kokkulepped maastikuotsingu koolituste läbiviimiseks vajalike ruumide kasutamiseks, koolitajate transpordi ja koolitusel vajamineva toitlustuse tagamiseks. Soetatakse tehnilised seadmed ja otsimiseks vajalik varustus.

Juuli – august 2018

Toimuvad maastikuotsingu koolitused ja praktilised harjutused.

September –oktoober 2018

Osaletakse maastikuotsingutel koostöös politseiga ja teiste vabatahtlikega.

November 2018

Tehakse ettevalmistusi koolitusteks, kus antakse noortele teadmisi ja oskusi oma kogukonnaelu turvalisemaks muutmisel. Tehakse kokkulepped koolituste läbiviimiseks vajalike ruumide kasutamiseks, transpordi ja koolitusel vajamineva toitlustuse tagamiseks.

Detsember 2018 – märts 2019

Toimuvad turvalisuse teemalised koolitused.

Aprill 2019

Antakse läbi kohaliku meedia ja sotsiaalvõrgustiku kogukonnale teavet saavutuste kohta.

Mai 2019

Alustatakse maastikuotsingu koolituste II etapi  ettevalmistamisega, tehakse kokkulepped koolitusi läbiviivate koolitajatega.

Juuni 2019

Tehakse kokkulepped maastikuotsingu koolituste läbiviimiseks vajalike ruumide kasutamiseks, koolitajate transpordi ja koolitusel vajamineva toitlustuse tagamiseks.

Juuli – august 2019

Toimuvad maastikuotsingu koolitused ja praktilised harjutused.

September –oktoober 2019

Osaletakse maastikuotsingutel koostöös politseiga ja teiste vabatahtlikega.

November 2019

Tehakse ettevalmistusi koolitusteks, kus antakse noortele teadmisi ja oskusi oma kogukonnaelu turvalisemaks muutmisel. Tehakse kokkulepped koolituste läbiviimiseks vajalike ruumide kasutamiseks, transpordi ja koolitusel vajamineva toitlustuse tagamiseks.

Detsember 2019 – märts 2020

Toimuvad turvalisuse teemalised koolitused.

Aprill 2020

Antakse läbi kohaliku meedia ja sotsiaalvõrgustiku kogukonnale teavet saavutuste kohta.

Juuni-august 2020

Valmistatakse ette ja korraldatakse suuremahuline maastikuotsingu alane õppus kõigile koolitatud inimestele.

September – Oktoober 2020

Analüüsitakse projekti mõju ja kasulikkus, tehakse otsus projekti jätkusuutlikkuse ja vajaduse kohta. Võetakse kokku kogu projekti tulem ja kajastatakse läbi kohaliku meedia ja sotsiaalvõrgustiku kogukonnale teavet saavutuste kohta.